Kancelaria adwokata Mateusza Krzeptowskiego podejmuje się reprezentacji Klientów we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa administracyjnego.

Sprawy o charakterze administracyjnym dotyczą w istocie każdego aspektu naszego życia. Zaryzykować można stwierdzenie, że każdy z nas był przynajmniej raz stroną postępowania administracyjnego, czy to dotyczącego uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, spraw budowlanych, czy różnego rodzaju postępowań podatkowych bądź też innych. Wszczynane i prowadzone w sprawach administracyjnych postępowania charakteryzują się często duża złożonością. Dlatego udział w nich adwokata pozwala na bieżącą kontrolę, czy organy administracyjne przestrzegają Państwa uprawnień procesowych, np. poprzez zawiadamianie o terminie zaplanowanych czynności dowodowych, umożliwianie Państwu udziału w każdym stadium postępowania i wypowiadania się co do zebranych dowodów, a nadto gwarantuje, że sprawa zakończona zostanie w terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego, zaś w przypadku jej przewlekłego prowadzenia, złożona zostanie skarga na przewlekłość postępowania.

administration

Świadczona w tej dziedzinie pomoc prawna obejmuje doradztwo oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym). Oferta Kancelarii rozciąga się przede wszystkim na obszar prawa budowlanego (uzyskiwanie pozwoleń budowlanych, prowadzenie spraw dotyczących samowoli budowlanej), ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo drogowe, jak również na sprawy związane ze zmianą nazwiska po rozwodzie, czy uzyskaniem obywatelstwa polskiego. Pomagamy też przedsiębiorcom m.in. w sprawach związanych z uzyskaniem różnego rodzaju pozwoleń i koncesji.