Kancelaria adwokata Mateusza Krzeptowskiego świadczy usługi w sprawach z zakresu prawa pracy. Pomoc prawna świadczona na tym polu obejmuje reprezentację na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy, w drodze analizy treści umowy o pracę i zwrócenie uwagi na ewentualne nieścisłości pojawiające się w jej treści, które mogą później oddziaływać na sferę Państwa obowiązków i uprawnień pracowniczych. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że w praktyce często zdarza się również, że w miejsce umowy o pracę, za czym przemawiałyby cechy świadczonej pracy, stosuje się umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Zawieranie umów cywilnoprawnych wiąże się bowiem z niższymi niż przy umowach o pracę kosztami zatrudnienia. Takie postępowanie jest jednak niezgodne z prawem, albowiem prowadzi do wyłączenia regulacji ochronnych przewidzianych prawem pracy, obejmujących pracowników. Dlatego też w przypadku zwrócenia się o poradę, ocenimy – kierując się treścią umowy a nie jej nazwą – czy w Państwa przypadku mamy do czynienia z zatrudnieniem pracowniczym, czy cywilnoprawnym. W razie stwierdzenia, iż mamy do czynienia z tym pierwszym, pomimo iż nazwa zawartej umowy wskazywałaby na coś innego, przeprowadzimy postępowanie przed sądem, którego istotą będzie uzyskanie wyroku ustalającego, iż pomiędzy Państwem a drugą stroną istnieje stosunek pracy.

money

Spory z pracodawcą

Adwokat Mateusz Krzeptowski występuje też przed sądami w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcą. W przypadku otrzymania przez Państwa wypowiedzenia umowy o pracę, przeanalizuje, czy w kontekście okoliczności dotyczących sposobu wykonywania przez Państwa pracy, wskazane w wypowiedzeniu podstawy rozwiązania stosunku pracy mają charakter rzeczywisty, czy też fikcyjny. Jednocześnie, czy dokonane wypowiedzenie nie narusza przepisów prawa pracy. W razie wskazania przez pracodawcą w wypowiedzeniu fikcyjnych podstaw rozwiązania umowy o pracę lub stwierdzenia, że wypowiedzenie narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, adwokat w dalszej kolejności zredaguje pozew, zawierający – odpowiednio do realiów Państwa sprawy – żądanie przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach bądź zapłaty na Państwa rzecz odszkodowania.

Kancelaria oferuje też pomoc prawną w sprawach związanych z uzyskaniem odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.

Świadectwo pracy

Kancelaria prowadzi również sprawy o wydanie bądź sprostowanie świadectwa pracy. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Co istotne wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W razie nie wywiązania się przez pracodawcę z powyższych obowiązków pomagamy doprowadzić do ich realizacji poprzez uzyskanie stosownego wyroku sądowego. Jednocześnie, jeżeli na skutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, ponieśliście Państwo szkodę, sformułujemy żądanie zapłaty na Waszą rzecz stosownego odszkodowania, na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Pamiętać należy, iż sprawach dotyczących roszczeń ze stosunku pracy Kodeks pracy przewiduje krótkie (zazwyczaj 7-dniowe) terminy podjęcia przez Państwa reakcji w związku z otrzymanym wypowiedzeniem umowy o pracę, czy też niewydaniem lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy, jak również w innych sprawach. Po ich bezskutecznym upływie Państwa roszczenie w stosunku do pracodawcy wygasa. Dlatego tak ważnym pozostaje szybkie zgłoszenie się do adwokata, zorientowanie się w swojej sytuacji prawnej i podjęcie ewentualnych kroków na drodze sądowej.