W obszarze działalności Kancelarii adwokata Mateusza Krzeptowskiego, zlokalizowanej w Zielonej Górze, pozostają również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Obserwowana w ostatnim czasie tendencja do rozpadu związków małżeńskich jak również związków nieformalnych powoduje, iż w dalszej kolejności aktualizują się rozmaite problemy w relacjach pomiędzy byłymi partnerami lub na linii rodzic-dziecko, a w szczególności dotyczące podziału majątku zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa bądź konkubinatu, alimentów, władzy rodzicielskiej, czy ustalenia kształtu kontaktów z małoletnimi dziećmi stron. Pomimo, iż skutki podejmowanych w przedmiotowych sprawach decyzji rozciągają się czasem na lata, strony działają nierzadko pod wpływem rozmaitych emocji. Stąd też uzasadnionym rozwiązaniem, pozwalającym na ograniczenie osobistego, a przez to emocjonalnego zaangażowania klienta w daną sprawę, jest powierzenie jej prowadzenia adwokatowi, który kierując się obiektywizmem i fachową wiedzą, podejmie najkorzystniejsze z perspektywy Państwa interesów działania. Wobec powyższego Kancelaria służy pomocą prawną w szczególności w następujących kategoriach spraw:

money

 Rozwody

Adwokat pokaże klientom, iż prawo rodzinne, a zwłaszcza rozwody, są wieloetapowymi sprawami, które wymagają wsparcia doświadczonego specjalisty. Należy mieć świadomość, że wyroki wydawane w sprawach rozwodowych nie ograniczają się jedynie do rozwiązania małżeństwa stron oraz ewentualnego ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozpad związku. Z mocy przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd zobowiązany jest bowiem rozstrzygać również któremu z małżonków powierzyć władzę rodzicielską nad ich wspólnym małoletnim dzieckiem, a także o kształcie i formie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd orzeka też obowiązkowo w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Ponadto, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Na wniosek jednego z małżonków sąd może też w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W przypadku skorzystania z usług, które świadczy adwokat w Zielonej Górze, w kwestiach rozwodów, ocenimy w pierwszej kolejności, czy zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu, a więc przede wszystkim, czy nie stoi temu na przeszkodzie dobro małoletnich dzieci stron. Po przedstawieniu przez Państwa przyczyn i okoliczności rozstania, będziemy w stanie określić, czy w realiach sprawy zachodzą podstawy do ustalenia wyłącznej winny drugiego z małżonków za rozpad małżeństwa, a nadto czy uzasadnionym jest żądanie od małżonka winnego temu rozpadowi alimentów na Państwa rzecz. Niezależnie od powyższego dołożymy wszelkich starań, ażeby zadośćuczynić Państwa oczekiwaniom w zakresie przyznania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, czy uzyskaniem jak najwyższych alimentów na nie. W razie wyrażenia przez Państwa takiej woli, podejmiemy również próbę przeprowadzenia podziału majątku małżeńskiego tak, aby uniknąć konieczności inicjowania odrębnej sprawy w powyższym przedmiocie.

Władza rodzicielska/kontakty z dziećmi

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i obejmuje ich prawa oraz obowiązki wobec dzieci. Powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa do jego pełnoletności. Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka, tj. opiekę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie. Władza rodzicielska doznać może jednak pewnych ograniczeń – być zawieszona, ograniczona bądź też można tej władzy pozbawić w ogóle. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nastąpić może w związku z rozłączeniem rodziców (np. na skutek rozwodu) lub w związku z zagrożeniem dobra dziecka (zarówno jego interesów osobistych jak i majątkowych). Zawieszenie władzy rodzicielskiej możliwe jest natomiast w przypadku istnienia przemijającej przeszkody w wykonywaniu tej władzy. Kiedy jedno lub oboje z rodziców nie może wykonywać władzy rodzicielskiej albo z powodu jakiejś trwałej przeszkody (np. nieuleczalnej choroby, brak kontaktu rodzica z dzieckiem) albo z powodu nadużywania władzy rodzicielskiej, albo poważnego i widocznego zaniedbywania obowiązków względem dziecka, wówczas może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Co istotne pomimo jakiegokolwiek ograniczenia władzy rodzicielskiej dziecko zachowuje prawo do alimentów i prawo dziedziczenia po rodzicu pozbawionym władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wpływa również na możliwość kontaktu rodzica z dzieckiem.

W przypadku zlecenia reprezentacji w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej lub ustalenia kontaktów, zredagujemy pozew (wniosek) uwzględniający Państwa żądania, a w trakcie prowadzonego postępowania sądowego, zgłosimy stosowne wnioski dowodowe, potwierdzające Państwa racje. W sytuacji natomiast, gdy postępowanie wszczęte zostało z inicjatywy drugiej strony bądź z urzędu, podejmiemy wszelkie starania, ażeby kształt przysługującej Państwu władzy rodzicielskiej lub kontaktów, nie uległ zmianie. Prawo rodzinne wymaga szerokiej wiedzy oraz swoistego dystansu, dlatego wsparcie takiej osoby jak adwokat jest kluczowe dla sprawiedliwego wyniku rozprawy.

book

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania i obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Najczęściej alimenty utożsamiane są z obowiązkiem finansowania bieżących potrzeb dzieci przez rodziców. Należy jednak w tym miejscu zauważyć, iż możemy mieć do czynienia również z sytuacja odwrotną, albowiem obowiązek alimentacyjny obciąża również dzieci względem rodziców bądź dziadków, małżonków względem siebie, a w sytuacjach wyjątkowych również dalszych krewnych.

W przypadku zgłoszenia się po pomoc w tego rodzaju sprawach analizujemy kogo w danym przypadku obowiązek alimentacyjny obciąża w pierwszej kolejności, ustalamy wysokość miesięcznych usprawiedliwionych kosztów utrzymania osoby uprawnionej do renty alimentacyjnej, opierając się w tym zakresie na podanych przez Państwo okolicznościach oraz okazanych dokumentach, a w ramach przysługujących nam środków dowodowych, staramy się ustalić wysokość rzeczywistych możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej i jego sytuacji majątkowej tak, aby zasądzone na Państwa rzecz świadczenie było jak najwyższe. W razie zmiany okoliczności sprawy (np. zwiększenia/zmniejszenia dochodów osoby zobowiązanej do płacenia alimentów lub potrzeb osoby uprawnionej) służymy pomocą w postępowaniu odpowiednio o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów bądź też o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Sprawy o podział majątku

W praktyce niezwykle rzadko zdarza się, ażeby rozwodzący się małżonkowie pozostawali w na tyle dobrych relacjach oraz wykazywali się zgodnością, co do sposobu podziału zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa majątku. Dlatego też podział ten dokonywany jest zazwyczaj w ramach odrębnego postępowania sądowego. Mając na uwadze, iż składniki zgromadzonego majątku dorobkowego przedstawiają najczęściej znaczną wartość (nieruchomość, samochód), a jednocześnie postępowanie działowe jest postępowaniem złożonym, pomoc adwokata w jego przeprowadzeniu wydaje się być nieodzowna. Tym bardziej, że po uprawomocnieniu się zapadłego w jego ramach postanowienia, traci się możliwość dochodzenia roszczeń związanych z wzajemnymi rozliczeniami, o czym wie jedynie niewielki odsetek osób. W razie zlecenia sprawy o podział majątku możecie być Państwo pewni, że przenalizujemy też kwestię nakładów (oraz wydatków), czy to poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków bądź odwrotnie, czy też z majątku wspólnego na majątek osoby trzeciej i zgłosimy w tym zakresie stosowne żądania. Innym aspektem spraw o podział majątku wspólnego pozostaje możliwość domagania się ustalenia przez sąd nierównych udziałów w tymże majątku, przy spełnieniu określonych przesłanek ustawowych.

Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, przysposobienie

Podejmujemy się również prowadzenia spraw dotyczących powyższej, delikatnej materii, dokładając przy tym wszelkich starań, żeby zakończyły się sprawnie i z uwzględnieniem Państwa oczekiwań.