Głównym, poza prawem karnym, przedmiotem działalności Kancelarii pozostają wszelkie sprawy z zakresu prawa cywilnego. Jest to gałąź tej dziedziny obejmująca zbiór przepisów oraz norm, które regulują stosunki pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi. Dzielone jest na materialne i formalne, którego przypisy odnaleźć można między innymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Adwokat zajmuje się prawem cywilnym oraz związanymi z nim postępowaniami w imieniu swoich klientów, oferując profesjonalne doradztwo, reprezentując ich interesy przed sądami oraz świadcząc kompleksową obsługę prawną. Pomoc prawna świadczona na tym polu dotyczy przede wszystkim następujących rodzajów spraw:

Sprawy odszkodowawcze

W przedmiotowych sprawach możecie Państwo liczyć na pomoc polegającą m.in. na analizie zasadności roszczeń odszkodowawczych (oraz o zadośćuczynienie za krzywdę) w związku ze szkodą będącą następstwem wypadku komunikacyjnego, czy też wynikłej na skutek błędnie przeprowadzonego zabiegu medycznego oraz stanowiących efekt innych czynów niedozwolonych (deliktów). W dalszej kolejności oferowana pomoc prawna obejmuje reprezentację Państwa interesów na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez dane towarzystwo ubezpieczeń bądź skierowanie wezwania do zapłaty bezpośrednio do sprawcy szkody. W razie natomiast niesatysfakcjonującej decyzji ubezpieczyciela, czy też uchylania się przez sprawcę od dobrowolnego naprawienia szkody poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej, możecie Państwo liczyć na pomoc w zgromadzeniu stosownej dokumentacji na potrzeby postępowania sądowego, zredagowaniu pozwu, a w dalszej kolejności reprezentacji Państwa interesów przed właściwymi sądami.

money

Windykacja należności pieniężnych

Bez względu na podstawę przysługujących Państwu wobec innych osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych roszczeń o zapłatę (np. umowa pożyczki, umowa sprzedaży, zachowek) możecie Państwo dochodzić ich przed sądem. W tego rodzaju sprawach istotnym pozostaje wcześniejsza ocena, czy w sprawie nie nastąpiło już przedawnienie roszczeń oraz czy występują inne okoliczności mogące zniweczyć lub wpłynąć na wysokość Państwa roszczeń (np. podniesienie zarzutu potrącenia przez drugą stronę sporu). Często niezbędnym pozostaje też zamieszczenie – w zależności od realiów konkretnej sprawy – wniosku o zabezpieczenie na czas trwania procesu poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową (bądź też w innej formie), co pozwala zagwarantować, iż w przypadku zapadnięcia wyroku zasądzającego na Państwa rzecz żądanej kwoty, nie będzie problemu z jej późniejszym wyegzekwowaniem od strony pozwanej.

W razie trudnej sytuacji materialnej możliwym jest też zamieszczenie w pozwie wniosku o częściowe lub całkowite zwolnienie z kosztów sądowych, co w razie jego uwzględnienia pozwala na uniknięcie konieczności uiszczenia opłaty od pozwu, która zasadniczo wynosi 5% od wartości dochodzonej należności. W razie powierzenia sprawy Kancelarii możecie Państwo liczyć, iż wszelkie powyższe aspekty zostaną poddane gruntownej analizie oraz ocenie

Prawo spadkowe

Kancelaria prowadzi też sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, czy o zachowek. Pojawiające się przy okazji przedmiotowych spraw zagadnienia związane z ustaleniem kręgu spadkobierców, oceną, czy testament sporządzony został z zachowaniem wszelkich wymogów ustawowych oraz jego ewentualnym podważeniem, są niezmiernie skomplikowane. Często zaś w sprawach o podział majątku spadkowego ujawniają się pomiędzy członkami rodziny będącymi spadkobiercami różne animozje i konflikty. Z tych wszystkich względów nieocenione pozostaje powierzenie prowadzenia takiej sprawy adwokatowi.

Nieruchomości

Zajmujemy się również sprawami, których przedmiotem są nieruchomości, a więc dotyczącymi eksmisji, czy nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia. Kancelaria świadczy również pomoc w sprawach związanych z naruszeniem przez osoby trzecie Państwa posiadania lub bezumownego korzystania z nieruchomości. Problematyka związana z ustawą o wspólnotach mieszkaniowych pozostaje także w obszarze działalności Kancelarii.

Dokumenty

Projektowanie umów, oświadczeń, porozumień lub ich opiniowanie. W sprawach tego rodzaju możecie Państwo liczyć na sporządzenie pisemnej albo przedstawienie ustnej opinii prawnej na temat zobowiązań wynikających z poszczególnych rodzajów oświadczeń, porozumień, czy umów. Gruntowna analiza treści umów pozwala na wychwycenie postanowień umownych, które godzić mogą w Państwa interesy, a z drugiej strony umożliwia zaproponowanie takiego ich brzmienia, które nie będzie rodzić problemów interpretacyjnych i generować ewentualnych sporów sądowych w przyszłości.

money

Należy mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach każda na pierwszy rzut oka nawet banalna okoliczność lub zdarzenie wywoływać może doniosłe skutki w sferze naszych praw i obowiązków na gruncie prawa cywilnego. Czy to udostępnienie samochodu znajomemu, który następnie powoduje nim wypadek drogowy, nabycie za pośrednictwem aukcji internetowej jakiegoś przedmiotu, który nie spełnia naszych oczekiwań, czy też przyjęcie spadku, który okazuje się być obciążony długami. Konsekwencje podejmowanych przez nas decyzji bywają czasem odległe w skutkach. Niemniej jednak, celem należytego zabezpieczenie interesów, czy też zorientowania się w sytuacji prawnej, będącej następstwem dokonania przez nas danej czynności prawnej (np. zawarcia umowy), zasadnym pozostaje uprzednie zasięgnięcie porady adwokata.